line

Oceňování
podniků

Oceňování podniku, části podniku, obchodního závodu, obchodního podílu, ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy společnosti, pro účely odštěpení a fúzí, stanovení výše vypořádacího podílu, ocenění nepeněžitého vkladu.
Kontaktujte nás

Oceňování
nemovitých věcí

oceňování nemovitých věcí – pozemků, bytů, nebytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, objektů občanské vybavenosti provozních areálů, zemědělských areálů, čerpacích stanic, hotelů a pod.

Kontaktujte nás

Oceňování
movitých věcí 

oceňování movitých věc – strojů a zařízení, výrobních a provozních linek, technologií a technologických celků, drobný movitý majetek a další aktiva

Kontaktujte nás

Oceňování ve
zvláštních případech

oceňování ve zvláštních případech – oceňování obvyklého nájemného, věcných břemen, pachtů, pohledávek, transferových cen apod.

Kontaktujte nás